طنز رشید درگلپایگان
عکسهای برنامه طنز رشید «قدرت الله ایزدی» و نیز احسان شماعی زاده خواننده جوان و محبوب اصفهانی در گلپایگان
شنبه، 5 اکتبر 2013 ساعت: 5:26 ق.ظ
برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن 22 بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید. در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که […]
Print This Post | | 0 نفر

برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن 22 بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید.

در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که در شبکه های صداوسیما و همچنین تیتراژ چند سریال پخش شده بود پرداخت .

این برنامه شاد ازساعت 4عصرجمعه شروع وبه مدت دو ساعت ادامه داشت و در این برنامه معاون فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس زندان گلپایگان نیز حضور داشتند.

«برای دیدن هرعکس در اندازه خیلی بزرگتر بر روی آن کلیک کنید»

برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن 22 بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید.

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که در شبکه های صداوسیما و همچنین تیتراژ چند سریال پخش شده بود پرداخت .

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

این برنامه شاد ازساعت 4عصرجمعه شروع وبه مدت دو ساعت ادامه داشت و در این برنامه معاون فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس زندان گلپایگان نیز حضور داشتند.

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه1392باحضورمحودسعیدطاهری-معاون-فرمانداری-گلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه1392باحضورمحودسعیدطاهری-معاون-فرمانداری-گلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-قدرت الله ایزدی و-احسان-شماعی-زاده-خواننده-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-و-وحیداعظمی روزنامه نگار و خبرنگار ومدیر خبرگزاری گلپاخبر

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقارشید«قدرت-الله-ایزدی-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-ووحیداعظمی-روزنامه-نگار

آقارشید«قدرت-الله-ایزدی-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-ووحیداعظمی-روزنامه-نگار

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-درحال-گرفتن-عکس-یادگاری-باطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-27

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-25-

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-25-

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-و-یک-دخترکوچولو-طرفدار-وی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-32

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-32

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهر1392-21

کنسرت-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهر1392-21

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-36

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-36

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-35

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-35

احسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-و-وحیداعظمی-خبرنگار-و-روزنامه-نگار-درکناریکدیگر

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392باحضورمحمدسعیدطاهری-معاون-فرماندارگلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-15

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-در-جمع-هوادارا-و-طرفداران-خردسال-و-نوجوان-گلپایگانی-خوددربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-باحضورمحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-ومحمدسعیدطاهری-وپدیده-خورشیدشب.

محمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-اداره-فرهنگ-وارشادگلپایگان-و-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-و-رشید«قدرت-الله-ایزدی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»در-گلپایگان1392.jpg

قدرت-الله-ایزدی-و–محمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس اداره-فرهنگ-وارشاد-اسلامی-گلپایگان–دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه-30.

http://www.upiha.com/uploads/b9138_——–.jpg

شکارلحظه-زیبای-خداحافظی-رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»ازداخل-ماشین-باپسربچه-طرفدارخودپس-ازاجرای-برنامه-درگلپایگان-توسط-عکاس

شکارلحظه-زیبای-خداحافظی-رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»ازداخل-ماشین-باپسربچه-طرفدارخودپس-ازاجرای-برنامه-درگلپایگان-توسط-عکاس


 • پدرام

  محل کارش را تو اصفهان از کجا بفهمم راهنمایی کنین

 • نام *
  رایانامه *
  تارنما
  
  
  
  پنج شنبه 27 آ ذر 1393 | 25. صفر 1436 | December 18 2014
  نظرسنجی:
  ارسال مقاله وعکس

  آپلود عکس

  تبلیغات شما

  آپلود عکس

  33980221747277180153.jpg

  صفحه اول روزنامه های امروز

  پربازدیدترین خبرها
  Get our toolbar!