طنز رشید درگلپایگان
عکسهای برنامه طنز رشید «قدرت الله ایزدی» و نیز احسان شماعی زاده خواننده جوان و محبوب اصفهانی در گلپایگان
شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت: ۵:۲۶ ق.ظ
برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن ۲۲ بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید. در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که […]
Print This Post | | 0 نفر

برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن ۲۲ بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید.

در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که در شبکه های صداوسیما و همچنین تیتراژ چند سریال پخش شده بود پرداخت .

این برنامه شاد ازساعت ۴عصرجمعه شروع وبه مدت دو ساعت ادامه داشت و در این برنامه معاون فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس زندان گلپایگان نیز حضور داشتند.

«برای دیدن هرعکس در اندازه خیلی بزرگتر بر روی آن کلیک کنید»

برنامه طنز زیبای رشید « قدرت الله ایزدی » به همراه گروه تئاترش به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به مناسبت درپیش بودن اعیاد قربان و غدیر در سالن ۲۲ بهمن شهر گلپایگان با استقبال خوب شهروندان برگزارگردید.

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

در این برنامه احسان شماعی زاده خواننده خوش صدا و محبوب اصفهانی به اجرای چند ترانه که در شبکه های صداوسیما و همچنین تیتراژ چند سریال پخش شده بود پرداخت .

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

این برنامه شاد ازساعت ۴عصرجمعه شروع وبه مدت دو ساعت ادامه داشت و در این برنامه معاون فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس زندان گلپایگان نیز حضور داشتند.

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه1392باحضورمحودسعیدطاهری-معاون-فرمانداری-گلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه۱۳۹۲باحضورمحودسعیدطاهری-معاون-فرمانداری-گلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-قدرت الله ایزدی و-احسان-شماعی-زاده-خواننده-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-و-وحیداعظمی روزنامه نگار و خبرنگار ومدیر خبرگزاری گلپاخبر

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

آقارشید«قدرت-الله-ایزدی-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-ووحیداعظمی-روزنامه-نگار

آقارشید«قدرت-الله-ایزدی-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-ووحیداعظمی-روزنامه-نگار

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-درحال-گرفتن-عکس-یادگاری-باطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-27

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-25-

آقا-رشید«-قدرت-الله-ایزدی-»-دربین-هواداران-وطرفداران-گلپایگانی-خود-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-۲۵-

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-و-یک-دخترکوچولو-طرفدار-وی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-مهرماه

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-32

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-واحسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-۳۲

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392

کنسرت-دیدنی-احسان-شماعی-زاده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

کنسرت-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهر1392-21

کنسرت-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-وبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهر۱۳۹۲-۲۱

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-36

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-۳۶

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه1392-35

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-درخودرو-پس-از-اجرای-برنامه-درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲-۳۵

احسان-شماعی-زاده-خواننده-محبوب-اصفهانی-وخواننده-ترانه-وطنم-ایران-و-وحیداعظمی-خبرنگار-و-روزنامه-نگار-درکناریکدیگر

برنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲باحضورمحمدسعیدطاهری-معاون-فرماندارگلپایگان-ومحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-۱۵

رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»-در-جمع-هوادارا-و-طرفداران-خردسال-و-نوجوان-گلپایگانی-خوددربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه۱۳۹۲

توکل-مجری-تلویزیون-وصداوسیماوبرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درگلپایگان-باحضورمحمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-فرهنگ-وارشادگلپایگان-ومحمدسعیدطاهری-وپدیده-خورشیدشب.

محمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس-اداره-فرهنگ-وارشادگلپایگان-و-احسان-شماعی-زاده-خواننده-اصفهانی-و-رشید«قدرت-الله-ایزدی-دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»در-گلپایگان۱۳۹۲٫jpg

قدرت-الله-ایزدی-و–محمدحسین-محمدی-فشارکی-رئیس اداره-فرهنگ-وارشاد-اسلامی-گلپایگان–دربرنامه-رشید«قدرت-الله-ایزدی»درشهرستان-گلپایگان-مهرماه-۳۰٫

http://www.upiha.com/uploads/b9138_——–.jpg

شکارلحظه-زیبای-خداحافظی-رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»ازداخل-ماشین-باپسربچه-طرفدارخودپس-ازاجرای-برنامه-درگلپایگان-توسط-عکاس

شکارلحظه-زیبای-خداحافظی-رشید-«-قدرت-الله-ایزدی-»ازداخل-ماشین-باپسربچه-طرفدارخودپس-ازاجرای-برنامه-درگلپایگان-توسط-عکاس


 • پدرام

  محل کارش را تو اصفهان از کجا بفهمم راهنمایی کنین

 • نام *
  رایانامه *
  تارنما
  
  
  
  يكشنبه 3 مهر 1395 | 22. ذي‌الحجه 1437 | September 25 2016
  روزنامه های امروز

  پیام های مدیریت مصرف

  آپلود عکس

  پربازدیدترین خبرها
  Get our toolbar!